Zásady ochrany osobních údajů


Zodpovědný

Není-li uvedeno jinak, správcem údajů je osoba odpovědná za zpracování údajů, jak je vysvětleno níže: Insurfox GmbH (dále jen "my") Stadtdeich 5 20097 Hamburk, Německo E-mail: info@insurfox.de Telefon: +49 40 855986000

Kontaktní údaje pro dotazy týkající se ochrany údajů

Pro odpovědi na otázky týkající se zpracování osobních údajů, uplatnění vašich "práv subjektu údajů" a v případě odvolání uděleného souhlasu nás prosím kontaktujte písemně na adrese Insurfox GmbH Pan Jürgen Sprang Stadtdeich 5, 20097 Hamburg, Německo nebo e-mailem na adresu: E-mail: info@insurfox.de Pokud nás kontaktujete e-mailem, komunikace bude nešifrovaná.

Platnost našich zásad ochrany osobních údajů

Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů splňujeme informační požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO) pro naši nabídku webových stránek a pro osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím našich webových stránek. Kromě DSGVO platí v Německu zejména Spolkový zákon o ochraně osobních údajů (BDSG) a Zákon o ochraně údajů v telekomunikacích (TTDSG). Na aplikace a webové stránky třetích stran, na které se odkazuje např. prostřednictvím odkazů, se vztahují prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud není uvedeno jinak, neodpovídáme za zpracování vašich údajů v rámci webových stránek nebo aplikací, které neprovozujeme, ani za jejich obsah.

Zpracování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek

(1) Pokud navštívíte naše webové stránky pouze za účelem získání informací, server našich webových stránek zaznamenává pouze data, která vaše koncové zařízení (počítač, notebook, tablet, chytrý telefon atd.) odesílá na náš server na základě internetového protokolu https. Přiřazení automatických požadavků a odpovědí serveru se provádí na základě vaší IP adresy, prostřednictvím které lze zjistit odkaz na vaši osobu. Účelem zpracování údajů o připojení je technicky umožnit používání našich webových stránek. (2) Při vyvolání našich webových stránek jsou informace automaticky odesílány na server našich webových stránek prohlížečem vašeho koncového zařízení a dočasně ukládány do souborů protokolu. Soubory protokolu obsahují informace, jako je vaše IP adresa, adresa URL navštívené webové stránky, datum a čas přístupu, informace o úspěšném přístupu na stránku, množství přenesených dat, doba načítání, webová stránka, ze které jste na naši webovou stránku vstoupili, typ a verze vašeho prohlížeče, operační systém vašeho koncového zařízení a název vašeho poskytovatele internetových služeb. (3) Shromážděné technické údaje neumožňují vyvozovat žádné přímé závěry o vaší totožnosti. Tyto údaje neukládáme společně s dalšími osobními údaji o vás. (4) Právním základem pro zpracování údajů je náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f DSGVO). Tyto údaje jsou technicky nezbytné k tomu, aby se vám naše webové stránky zobrazily, aby bylo možné hladce navázat spojení, zajistit stabilitu a bezpečnost systému a chránit jej před zneužitím. (5) Vzhledem k tomu, že zpracování údajů je naprosto nezbytné pro poskytování a provoz našich webových stránek, nemáte právo vznést námitku. (6) Údaje o připojení se odstraní ihned po uskutečnění volání https. Data ze souboru protokolu se po sedmi dnech automaticky odstraní.

Zpracování osobních údajů při kontaktu s námi

(1) Pokud nás kontaktujete poštou, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, zpracováváme vámi poskytnuté osobní údaje a obsah komunikace pouze za účelem vyřízení vaší žádosti a případného plnění stávajících zákonných evidenčních povinností. (2) Zpracování údajů pro účely kontaktování je zpravidla prováděno na dobrovolném základě. Právní základ závisí na konkrétním účelu komunikace. Právním základem pro zpracování údajů bude často ochrana našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f DSGVO (např. vedení obchodní korespondence, zodpovídání dotazů týkajících se ochrany údajů). Pokud je další zpracování prováděno za účelem splnění zákonných povinností uchovávání, je právním základem čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c DSGVO. (3) Vzniklé komunikační údaje vymažeme, jakmile jejich uchovávání již není nezbytné pro splnění účelu, pokud vymazání nebrání zákonné povinnosti uchovávání. Zpracování osobních údajů pro aplikace (1) Pokud se k nám (dále jen "žadatel") hlásíte elektronicky (např. e-mailem) a zasíláte nám elektronicky dokumenty k žádosti, zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete, za účelem provedení řízení o žádosti. (2) Pokud s uchazečem uzavřeme pracovní smlouvu, zpracováváme údaje za účelem vyřízení pracovního poměru v souladu se zákonnými ustanoveními. (3) Pokud mezi žadatelem a námi nevznikne pracovní poměr, dokumenty žádosti se automaticky vymažou šest měsíců po oznámení rozhodnutí o zamítnutí, pokud proti vymazání nebrání žádné jiné oprávněné zájmy na naší straně. Dalším oprávněným zájmem v tomto smyslu je například povinnost poskytnout důkazy v řízení podle obecného zákona o rovném zacházení (AGG). (4) Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b DSGVO a § 26 odst. 1 věta 1 č. 1 BDSG (rozhodnutí o vzniku pracovního poměru). Zpracování osobních údajů obchodních partnerů (1) V rámci spolupráce s obchodními partnery zpracováváme osobní údaje kontaktních osob zájemců, zákazníků, obchodních partnerů, dodavatelů, poskytovatelů služeb a dalších partnerů. Údaje podrobně obsahují: (i) Kontaktní údaje, jako je příjmení, jméno a (pracovní) adresa, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa, (ii) Informace pro zpracování platebních transakcí, jako jsou bankovní údaje, čísla účtů, informace o kreditních kartách, (iii) informace, jejichž zpracování je nutné v rámci plnění smluvního vztahu s námi nebo které jsou dobrovolně poskytnuty obchodními partnery, (iv) osobní údaje získané z veřejně dostupných zdrojů, úvěrových agentur nebo informačních databází, (v) případně další osobní údaje, které jsou ze zákona nezbytné pro identifikaci našeho obchodního partnera, jako je datum narození, datum identifikace, identifikační číslo. (2) Osobní údaje zpracováváme pro následující účely: (i) Komunikace s obchodními partnery v souvislosti se zahájením, navázáním, realizací a ukončením obchodních vztahů, (ii) realizace a správa obchodního vztahu (např. zpracování objednávek zboží a služeb, účetnictví, fakturace), (iii) uplatnění právních nároků a obrana proti nim, (iv) provádění marketingových kampaní (např. pozvánky na akce, zasílání newsletterů stávajícím zákazníkům), (v) udržování a ochrana bezpečnosti našich produktů a služeb, (vi) prevence, předcházení a odhalování bezpečnostních rizik a trestných činů, (vii) Dodržování zákonných požadavků (např. povinnosti uchovávat daňové a obchodní právo), (viii) Dodržování zákonných povinností při vyšetřování (např. podle zákona o praní špinavých peněz). (3) Třetím stranám poskytujeme údaje pouze v rozsahu, který je nezbytný pro výše uvedené účely nebo pro splnění zákonných povinností (např. zúčastněným poskytovatelům telekomunikačních, dopravních a jiných pomocných služeb, jakož i subdodavatelům, bankám, daňovým a právním poradcům, poskytovatelům platebních služeb nebo finančním úřadům). O dalším předávání údajů vás budeme informovat v rámci tohoto prohlášení o ochraně údajů. (4) Zpracování osobních údajů je nezbytné k dosažení stanovených účelů. Pokud není při shromažďování osobních údajů výslovně uvedeno jinak, jsou právními základy: (i) plnění a splnění smlouvy s vámi (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b DSGVO), (ii) plnění zákonných povinností, které se na nás vztahují (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c DSGVO), (iii) ochrana našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f DSGVO), přičemž náš oprávněný zájem spočívá v zahájení, realizaci, vyřizování a podpoře obchodního vztahu. Pokud jste výslovně udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů v jednotlivých případech, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a DSGVO. (5) Osobní údaje vymažeme, jakmile jejich uložení již není nezbytné pro splnění účelu, pokud vymazání nebrání zákonné promlčecí lhůty nebo zákonné povinnosti uchovávání (např. až 10 let podle německého obchodního zákoníku nebo německého daňového zákoníku).

Zpracování osobních údajů pro registraci k odběru newsletteru

(1) Pokud nabízíme newsletter, zašleme vám na vyžádání náš newsletter e-mailem i mimo obchodní vztah, kterým vás budeme informovat o novinkách a aktuálních nabídkách. Jediným povinným údajem pro zasílání našeho newsletteru je vaše e-mailová adresa. Poskytnutí dalších údajů je dobrovolné; používáme je, abychom vás mohli v případě potřeby osobně oslovit. (2) Pro registraci k odběru našeho newsletteru používáme tzv. double opt-in postup. To znamená, že po vaší registraci vám zašleme e-mail na vámi zadanou e-mailovou adresu a požádáme vás o potvrzení, že si přejete dostávat newsletter. Pokud registraci nepotvrdíte do 48 hodin, budou vaše údaje zablokovány a po měsíci automaticky smazány. Při registraci k odběru newsletteru ukládáme vaši použitou IP adresu a časy registrace a potvrzení, abychom mohli prokázat splnění zákonných požadavků během procesu registrace a objasnit případné zneužití vašich osobních údajů. (3) Vaše údaje můžeme předat poskytovateli služeb, který pro nás vytváří a rozesílá newsletter. Tento poskytovatel služeb není smluvně zavázán k tomu, aby osobní údaje používal pro své vlastní účely nebo je předával třetím stranám. (4) Právním základem pro zpracování vašich údajů pro náš newsletter je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a DSGVO. (5) Proti zasílání newsletteru i proti zasílání e-mailů můžete kdykoli vznést námitku s platností do budoucna. K tomu stačí využít možnost odhlášení na konci newsletteru nebo zaslat zprávu v textové podobě na kontaktní údaje uvedené v tiráži (např. e-mailem, poštou). (6) Osobní údaje zpracováváme pouze do doby, než se z odběru newsletteru odhlásíte. Jakmile odvoláte svůj souhlas nebo se odhlásíte z odběru newsletteru, můžeme vaše údaje uložené při registraci a vaši odhlašovanou e-mailovou adresu uchovávat až po dobu tří let, než je vymažeme. Toto ukládání je založeno na našem oprávněném zájmu, abychom mohli prokázat souhlas, který jste původně udělili. Žádosti o výmaz vyhovíme před uplynutím tří let, pokud nám současně potvrdíte, že jste se zpracováním údajů dříve souhlasili.

Předávání a šíření osobních údajů

(1) Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v případě, že (i) jste s tím výslovně souhlasili (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a DSGVO), nebo (ii) je to nezbytné k provedení vámi požadovaného předsmluvního opatření nebo k plnění smluvního vztahu s vámi (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b DSGVO), nebo (iii) jsme k tomu ze zákona povinni (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c DSGVO), nebo (iv) zveřejnění je nezbytné v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. f DSGVO pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků a neexistuje důvod předpokládat, že máte převažující zájem hodný ochrany, aby vaše údaje nebyly zveřejněny. (2) Osobní údaje, které zveřejníte prostřednictvím některé z našich online nabídek (např. ve fórech), mohou být přístupné ostatním registrovaným uživatelům naší online nabídky po celém světě.

Platba a přenos dat

Vaše platební údaje shromážděné v souvislosti s platbou zpracováváme za účelem zpracování platby. V rámci nabídky jednotlivých platebních metod spolupracujeme se společností PayPal. Při platbě přes PayPal jsou vaše platební údaje v rámci zpracování platby předány společnosti PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b DSGVO. Společnost PayPal si vyhrazuje právo provést kontrolu kreditu u platebních metod kreditní kartou přes PayPal, inkasem přes PayPal nebo - pokud je to nabízeno - "nákupem na účet" přes PayPal. Společnost PayPal používá výsledek kontroly úvěruschopnosti s ohledem na statistickou pravděpodobnost nezaplacení pro účely rozhodnutí o poskytnutí příslušného způsobu platby. Úvěrová zpráva může obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (tzv. skóre). Pokud jsou do výsledku úvěrové zprávy zahrnuty bodové hodnoty, mají svůj základ ve vědecky uznávaném matematicko-statistickém postupu. Další informace o ochraně osobních údajů najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Předávání údajů do třetích zemí

V souvislosti s používáním některých služeb a souborů cookie mohou být vaše údaje v jednotlivých případech zpracovávány v zemích mimo oblast působnosti GDPR ("třetí země"). Úroveň ochrany údajů ve třetích zemích (např. v USA) nemusí odpovídat úrovni v rámci Evropské unie nebo působnosti GDPR. Pravidelně se tak děje na základě vhodných záruk ve smyslu článků 44 a násl. GDPR (zejména standardní smluvní doložky). Tyto záruky jsou obecně prostředkem k zajištění splnění podmínek pro přípustné zpracování údajů ve smyslu článku 44 a násl. GDPR k vytvoření podmínek pro přípustné předávání údajů do třetích zemí. To však platí pouze v případě, že příjemce ve třetí zemi může podmínky standardních smluvních doložek skutečně splnit, což se obvykle děje. Vzhledem k existujícím rizikům vás žádáme o výslovný souhlas s předáváním údajů do třetích zemí (čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR), pokud podle našich vysvětlení jednotlivých operací zpracování existuje odkaz na třetí zemi.

Obecné informace o používání souborů cookie

Když navštívíte naše webové stránky, náš webový server odesílá tzv. cookies. Soubory cookie jsou velmi malé textové soubory, které se ukládají na pevný disk vašeho koncového zařízení (počítače, notebooku, tabletu, chytrého telefonu atd.) a jsou přiřazeny prohlížeči, který používáte při návštěvě našich webových stránek. Soubory cookie nemohou spouštět programy ani přenášet viry nebo trojské koně do vašeho koncového zařízení. Osobní údaje se do souborů cookie neukládají.

Informace o nezbytných souborech cookie

(1) Abychom vám zjednodušili používání naší nabídky, používáme nezbytně nutné ("nutné") soubory cookie. Mezi nezbytné soubory cookie ("dočasné soubory cookie") patří například soubory cookie relace, které ukládají informace o vás během jedné relace prohlížeče, zůstávají pro každou změnu stránky a jsou smazány při zavření prohlížeče, soubory cookie, které na krátkou dobu ukládají určitá nastavení z vaší strany (např. přihlašovací údaje, nastavení jazyka nebo jiná nastavení na našich webových stránkách), soubory cookie pro rovnoměrné rozložení zátěže na serveru, soubory cookie kontaktního formuláře, které ukládají odpověď na otázku prostřednictvím kontaktního formuláře, multimediální soubory cookie pro přehrávání mediálního obsahu (např.Např. přehrávač Flash), soubory cookie poskytovatele plateb nastavené integrovanými poskytovateli platebních služeb (které neanalyzují žádné konkrétní chování při používání, ale slouží pouze k přípravě případných plateb nebo ke kontrole oprávněnosti plateb), soubory cookie opt-out, pomocí kterých lze souhlas se soubory cookie odvolat, soubor cookie, který zaznamenává stav souhlasu s jinými soubory cookie, soubory cookie ze systémů živého chatu a služeb messenger. (2) Které nezbytné soubory cookie používáme, můžete zjistit ze stránky Sledování souborů cookie (3) Použití nezbytných cookies je založeno na oprávněných zájmech (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR). Naším oprávněným zájmem je zajistit fungování našich webových stránek a jejich optimální použitelnost.

Informace o nepovinných souborech cookie

(1) Příležitostně používáme soubory cookie, které nejsou nezbytné ("trvalé soubory cookie"). Takové soubory cookie nám umožňují například analyzovat používání našich webových stránek, abychom je učinili uživatelsky přívětivějšími a efektivnějšími a zlepšili jejich obsah. Kromě toho se při opětovné návštěvě našich webových stránek automaticky rozpozná, že jste naše webové stránky již navštívili a jaké vstupy a nastavení jste provedli, takže je nemusíte zadávat znovu. Které soubory cookie používáme, se dozvíte v našem banneru se soubory cookie. (2) Nepodstatné soubory cookie se automaticky vymažou po uplynutí určité doby, která se může lišit v závislosti na souboru cookie. Soubory cookie můžete kdykoli vymazat v bezpečnostním nastavení svého prohlížeče. (3) Používání nepodstatných souborů cookie je založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna.

Informace o technické deaktivaci souborů cookie

Soubory cookie můžete nezávisle povolit nebo zakázat v nastavení zabezpečení prohlížeče. Nabídky nápovědy pro oblíbené prohlížeče naleznete na následujících odkazech: - Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-de/microsoft-edge/cookies-inmicrosoft-edge-l%C3%B6schen-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09 - Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen - Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647 - Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac - Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies S vypnutými soubory cookie můžete naše webové stránky procházet bez omezení. Pokud však potřebné soubory cookie zakážete, možná nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek.

Souhlas s používáním souborů cookie, námitka

(1) Používání nezbytných souborů cookie nepodléhá souhlasu, ani neexistuje možnost vznést námitku. Tyto soubory cookie můžete deaktivovat pouze nastavením svého prohlížeče. (2) K umístění a čtení souborů cookie, které nejsou technicky nezbytné, vyžadujeme váš souhlas. Na tuto skutečnost vás upozorňujeme na našich webových stránkách. (3) Pokud nesouhlasíte s ukládáním a analýzou údajů z vaší návštěvy, můžete kdykoli vznést námitku proti ukládání a používání funkčně nepotřebných souborů cookie. Pokud vznesete námitku, používání souborů cookie a související zpracování údajů bude do budoucna ukončeno. Pro používání našich webových stránek nemá vaše námitka žádné nevýhody, pokud zároveň nevypnete funkce technicky nezbytných souborů cookie. (4) Proti používání souborů cookie třetích stran a souvisejícímu zpracování údajů můžete kdykoli vznést námitku následujícím způsobem: (i) Ve svém prohlížeči můžete provést nastavení, které zabrání nastavování souborů cookie našimi webovými stránkami. (ii) Můžete kliknout na odkaz pro odhlášení příslušného poskytovatele služeb, který je uveden u jednotlivých zpracování, a deaktivovat tam další používání souborů cookie a související zpracování údajů. (iii) Můžete si stáhnout a nainstalovat pro svůj prohlížeč například doplněk "Opt-Out" od společnosti Google. Opt-out cookies zabrání budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě této a také jiných webových stránek službami Google. Chcete-li zabránit shromažďování údajů na různých koncových zařízeních, musíte si nainstalovat doplněk "Opt-Out" na všechna koncová zařízení, která používáte. Nesouhlas s používáním souborů cookie pro účely online marketingu lze deklarovat také prostřednictvím jiných služeb, např. na webových stránkách https://optout.aboutads.info a https://youronlinechoices.com/).

Používání služby Google Analytics

(1) Naše webové stránky používají službu webové analýzy "Google Analytics". Poskytovatelem služby "Google Analytics" je třetí strana Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irsko ("Google"). (2) Služba "Google Analytics" používá soubory cookie, které umožňují analýzu používání našich webových stránek. Informace generované souborem cookie o vašem používání našich webových stránek jsou obvykle přenášeny a ukládány společností Google na serverech ve Spojených státech. Pro naše webové stránky používáme Google Analytics s rozšířením "anonymizeIP()". To znamená, že vaše IP adresa je společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena, což znamená, že ji nelze spojit s konkrétní osobou. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam anonymizována zkrácením. (3) V rámci smlouvy o zpracování objednávek, kterou jsme uzavřeli se společností Google, používá společnost Google informace vytvořené naším jménem k vyhodnocování vašeho používání našich webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu. Společnost Google může tyto informace předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. (4) Ukládání souborů cookie můžete zabránit výběrem příslušného nastavení v softwaru prohlížeče. Rádi bychom vás však upozornili, že pak možná nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek v plném rozsahu. Shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit také stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na odkazu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. (5) Službu Google Analytics používáme k analýze a pravidelnému zlepšování používání našich webových stránek. Prostřednictvím získaných statistik můžeme zlepšovat naši nabídku a činit ji pro vás jako uživatele zajímavější. Pokud jste si u nás zřídili zákaznický účet, používáme službu Google Analytics také pro analýzu toků návštěvníků napříč zařízeními, která se provádí prostřednictvím uživatelského ID. Analýzu návštěvnosti napříč zařízeními můžete deaktivovat ve svém zákaznickém účtu v části "Moje údaje". (6) Právním základem pro používání služby Google Analytics je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a GDPR. Váš souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Případné předávání údajů do USA bude probíhat na základě standardních doložek o ochraně osobních údajů podle čl. 46 věty 2 písm. c GDPR. Další informace naleznete na adrese https://www.google.com/policies/privacy/. (7) Informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování údajů společností Google naleznete na adrese https://policies.google.com/privacy. Podmínky používání naleznete na adrese https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/, možnost vznést námitku (opt-out plugin) na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Použití Správce značek Google

(1) Na našich webových stránkách používáme službu "Google Tag Manager". Poskytovatelem služby je třetí strana Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irsko ("Google"). (2) Google Tag Manager je řešení, které umožňuje marketérům spravovat značky webových stránek prostřednictvím rozhraní. Samotný nástroj Tag Manager (který implementuje značky) je doménou bez souborů cookie a neshromažďuje žádné osobní údaje. Nástroj spouští další značky, které mohou shromažďovat data. Správce značek Google k těmto údajům nemá přístup. Pokud byla deaktivace provedena na úrovni domény nebo souboru cookie, zůstane deaktivace v platnosti pro všechny sledovací značky integrované se správcem značek Google. Informace o Správci značek najdete na adrese https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tagmanager/use-policy/. (3) Používáme Google Tag Manager, abychom mohli zjednodušeně a přehledně integrovat různé služby. Integrace Tag Manageru navíc optimalizuje dobu načítání různých služeb. Právním základem pro zpracování údajů je proto náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f DSGVO.

Použití nástroje Freshdesk

(1) Na našich webových stránkách používáme nástroj Freshdesk. Poskytovatelem nástroje Freshdesk je třetí strana Freshdesk Inc, 2950 S. Delaware Street, San Mateo CA 94403, USA. Společnost Freshdesk má rovněž pobočku v Německu (Neue Grünstraße 17, 10179 Berlin). (2) Službu Freshdesk používáme k rychlému a efektivnímu zpracování vašich požadavků. Pokud nesouhlasíte s tím, abychom váš požadavek zpracovali prostřednictvím služby Freshdesk, můžete s námi alternativně komunikovat prostřednictvím e-mailu nebo telefonu. (3) Služba Freshdesk používá soubory cookie. Soubor cookie generuje informace například o vašem prohlížeči, hardwaru a softwaru, poskytovateli internetových služeb a IP adrese. Zaznamenané informace jsou zpracovávány na různých serverech, z nichž některé se nacházejí v USA. Zpracování údajů tedy může probíhat mimo Evropskou unii (4) Společnost Freshdesk používá informace k tomu, aby nám poskytla výše uvedenou službu. Základem pro zpracování údajů společností Freshdesk jsou tzv. standardní smluvní doložky. Tyto vzorové šablony poskytované Komisí EU mají zajistit, aby vaše údaje byly v souladu s evropskými standardy ochrany údajů, i když jsou předávány a zpracovávány ve třetích zemích (např. v USA). Prostřednictvím těchto doložek se společnost Freshdesk zavazuje, že při zpracování vašich údajů bude dodržovat evropskou úroveň ochrany údajů. Další informace naleznete na adrese https://www.freshworks.com/data-processing-addendum/. (5) Ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením softwaru prohlížeče, a to tak, že odmítnete nastavení souborů cookie společnosti Freshdesk. (6) Právním základem pro používání služby Freshdesk je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a) GDPR. Váš souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoli odvolat s účinností do budoucna. (7) Informace o účelu a rozsahu používání údajů službou Freshdesk a o ochraně údajů naleznete na adrese: https://www.freshworks.com/privacy/.

Používání odkazů na sociální média

(1) Na našich webových stránkách v současné době odkazujeme na následující sociální sítě: LinkedIn (2) Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f DSGVO. Náš oprávněný zájem spočívá v propagačním účelu, kterým je zvýšení atraktivity našich webových stránek a zviditelnění naší společnosti. (3) Nastavením odkazů nedochází k žádnému dalšímu zpracování údajů. Používáme tzv. řešení dvou kliknutí, tj. teprve když kliknete na tlačítko sítě a tím ji aktivujete, váš prohlížeč naváže spojení s příslušnou sítí a načte se obsah její stránky. Provozovatel sítě obdrží informaci, že jste navštívili příslušnou webovou stránku našich webových stránek. Kromě toho jsou příslušnému provozovateli předávány údaje uvedené v části "Zpracování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek". (4) Nemáme žádný vliv na údaje a postupy zpracování údajů shromážděné příslušným provozovatelem, ani nám není znám celý rozsah shromažďování údajů, účely zpracování a doby uchovávání. Nemáme také žádné informace o tom, že by příslušný provozovatel sítě shromážděné údaje vymazal. (5) Vzhledem k tomu, že provozovatelé sítí používají soubory cookie zejména ke shromažďování údajů, doporučujeme před kliknutím na tlačítko sítě vymazat všechny soubory cookie v bezpečnostním nastavení prohlížeče. Doporučujeme také, abyste se před návštěvou našich webových stránek, ale zejména před kliknutím na tlačítko, odhlásili z příslušných sítí, pokud chcete zabránit tomu, aby provozovatelé přímo přiřadili údaje shromážděné během vaší návštěvy našich webových stránek k vašemu profilu. Máte také právo vznést námitku proti vytvoření uživatelských profilů, přičemž pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat příslušného provozovatele sítě. (6) Další informace o druhu, rozsahu, účelu a dalším zpracování vašich údajů provozovateli sítí získáte u příslušného provozovatele. Tam také získáte další informace o svých právech v tomto ohledu a o možnostech nastavení ochrany svého soukromí: LinkedIn: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko; Informace o ochraně údajů: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; Opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Vaše práva jako subjektu údajů

(1) V souladu se zákonnými požadavky máte následující práva týkající se osobních údajů, které se vás týkají: - Právo na přístup (článek 15 DSGVO) - Právo na opravu (článek 16 DSGVO) - Právo na výmaz (článek 17 DSGVO) - Právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR) - Právo vznést námitku proti zpracování (článek 21 GDPR) - Právo na přenositelnost údajů (článek 20 GDPR) (2) Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, máte právo udělený souhlas kdykoli odvolat s účinností do budoucna (čl. 7 odst. 3 DSGVO). Odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování v minulosti. Po odvolání můžeme vaše osobní údaje zpracovávat pouze v případě, že se můžeme opřít o jiný právní základ (např. pro plnění smlouvy). (3) Máte také právo podat stížnost na námi prováděné zpracování vašich osobních údajů u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů (článek 77 DSGVO).

Zabezpečení dat

Při návštěvě webových stránek používáme rozšířený postup TLS ve spojení s nejvyšší úrovní šifrování podporovanou vaším prohlížečem. Zpravidla se jedná o 256bitové šifrování. Zda je jednotlivá stránka našeho webu šifrovaná, poznáte podle toho, že se v dolním stavovém řádku prohlížeče zobrazí symbol klíče nebo zámku. Používáme také vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom vaše údaje chránili před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, částečnou nebo úplnou ztrátou, zničením nebo před neoprávněným přístupem třetích stran. Naše bezpečnostní opatření se neustále zdokonalují v souladu s technologickým vývojem.

Aktuálnost a změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně údajů má status uvedený na konci. Vzhledem k dalšímu vývoji našich webových stránek a nabídek prostřednictvím webových stránek nebo vzhledem ke změně právních nebo úředních požadavků může být nutné toto prohlášení o ochraně údajů změnit. Aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů si můžete kdykoli vyvolat a vytisknout z našich webových stránek.

Stav: září 2022

© INSURFOX 2023