Polityka prywatności


Odpowiedzialny

O ile nie zaznaczono inaczej, administratorem danych jest osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych wyjaśnione poniżej: Insurfox Sp. z o.o (dalej jako "my") Stadtdeich 5 20097 Hamburg, Niemcy E-mail: info@insurfox.de Telefon: +49 40 855986000

Dane kontaktowe dla zapytań dotyczących ochrony danych

W celu uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych, realizacji swoich "praw osoby, której dane dotyczą" oraz w przypadku cofnięcia udzielonej zgody, prosimy o kontakt pisemny na adres Insurfox GmbH Pan Jürgen Sprang Stadtdeich 5, 20097 Hamburg, Niemcy lub drogą elektroniczną na adres: E-mail: info@insurfox.de Jeśli skontaktujesz się z nami za pomocą poczty elektronicznej, komunikacja będzie nieszyfrowana.

Ważność naszej polityki prywatności

Niniejszym oświadczeniem o ochronie danych spełniamy wymogi informacyjne Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (DSGVO) w odniesieniu do naszej oferty internetowej oraz danych osobowych gromadzonych przez nas za pośrednictwem naszych stron internetowych. Oprócz DSGVO w Niemczech obowiązuje w szczególności Federalna Ustawa o Ochronie Danych (BDSG) oraz Ustawa o Ochronie Danych Telekomunikacyjnych (TTDSG). W przypadku aplikacji i stron internetowych osób trzecich, do których odsyłają linki, obowiązują oświadczenia o ochronie danych. O ile nie zaznaczono inaczej, nie odpowiadamy za przetwarzanie Państwa danych w ramach stron internetowych lub aplikacji, które nie są przez nas obsługiwane, ani za ich treść.

Przetwarzanie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

(1) Jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową tylko w celu uzyskania informacji, serwer naszej strony internetowej zapisuje jedynie dane, które Twoje urządzenie końcowe (komputer, laptop, tablet, smartfon itp.) przesyła do naszego serwera na podstawie protokołu internetowego https. Przyporządkowanie automatycznych zapytań i odpowiedzi serwera odbywa się na podstawie adresu IP użytkownika, dzięki któremu można ustalić odniesienie do jego osoby. Celem przetwarzania danych przyłączeniowych jest techniczne umożliwienie Państwu korzystania z naszej strony internetowej. (2) Podczas wywoływania naszej strony internetowej informacje są automatycznie wysyłane przez przeglądarkę danego urządzenia końcowego na serwer naszej strony internetowej i tymczasowo zapisywane w plikach dziennika. Pliki dziennika zawierają takie informacje jak adres IP, adres URL strony internetowej, do której uzyskano dostęp, datę i godzinę dostępu, informacje o udanym wejściu na stronę, ilość przesłanych danych, czas ładowania, stronę internetową, z której uzyskano dostęp do naszej strony, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny urządzenia końcowego oraz nazwę dostawcy usług internetowych. (3) Zebrane dane techniczne nie pozwalają na wyciągnięcie bezpośrednich wniosków na temat Twojej tożsamości. Nie przechowujemy tych danych razem z innymi danymi osobowymi o Tobie. (4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 (1) zdanie 1 lit. f DSGVO). Dane te są technicznie niezbędne do wyświetlenia Państwu naszej strony internetowej, sprawnego nawiązania połączenia, zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa systemu oraz ochrony przed nadużyciami. (5) Ponieważ przetwarzanie danych jest absolutnie niezbędne do udostępnienia i obsługi naszej strony internetowej, nie mają Państwo prawa do sprzeciwu. (6) Dane połączenia są usuwane natychmiast po wykonaniu połączenia https. Dane z pliku dziennika są automatycznie usuwane po siedmiu dniach.

Przetwarzanie danych osobowych podczas kontaktu z nami

(1) Jeśli skontaktują się Państwo z nami pocztą, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, będziemy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe oraz treść komunikatu wyłącznie w celu przetworzenia Państwa prośby oraz, w stosownych przypadkach, w celu wypełnienia istniejących ustawowych obowiązków ewidencyjnych. (2) Przetwarzanie danych w celu nawiązania kontaktu z nami odbywa się z reguły na zasadzie dobrowolności. Podstawa prawna zależy od konkretnego celu komunikacji. Często podstawą prawną przetwarzania danych będzie ochrona naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f DSGVO (np. prowadzenie korespondencji handlowej, odpowiadanie na zapytania dotyczące ochrony danych). O ile dalsze przetwarzanie odbywa się w celu spełnienia ustawowych obowiązków przechowywania danych, podstawę prawną stanowi art. 6 (1) zdanie 1 lit. c DSGVO. (3) Usuwamy powstałe dane komunikacyjne, gdy tylko ich przechowywanie nie jest już konieczne do realizacji celu, chyba że prawne zobowiązania do zachowania danych uniemożliwiają ich usunięcie. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby aplikacji (1) Jeśli Państwo ("wnioskodawca") zgłaszają się do nas drogą elektroniczną (np. poprzez e-mail) i przesyłają nam dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, przetwarzamy dane osobowe, które Państwo nam przekazują w celu przeprowadzenia procedury aplikacyjnej. (2) Jeśli zawieramy z kandydatem umowę o pracę, przetwarzamy dane w celu obsługi stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawowymi. (3) Jeżeli między wnioskodawcą a nami nie zostanie nawiązany stosunek pracy, dokumenty aplikacyjne są automatycznie usuwane po sześciu miesiącach od powiadomienia o decyzji odmownej, o ile nie sprzeciwiają się temu inne uzasadnione interesy z naszej strony. Innym prawnie uzasadnionym interesem w tym znaczeniu jest np. obowiązek dostarczenia dowodów w postępowaniu prowadzonym na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG). (4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b DSGVO oraz § 26 ust. 1 zd. 1 nr 1 BDSG (decyzja o nawiązaniu stosunku pracy). Przetwarzanie danych osobowych partnerów biznesowych (1) W ramach współpracy z partnerami biznesowymi przetwarzamy dane osobowe osób kontaktowych u zainteresowanych, klientów, partnerów handlowych, dostawców, usługodawców i innych partnerów. Dane obejmują szczegółowo: (i) Dane kontaktowe, takie jak nazwisko, imię, a także adres (służbowy), numer telefonu, numer telefonu komórkowego, numer faksu, adres e-mail, (ii) Informacje służące do przetwarzania transakcji płatniczych, takie jak dane bankowe, numery kont, informacje o kartach kredytowych, (iii) informacje, których przetwarzanie jest wymagane w kontekście realizacji stosunku umownego z nami lub które są dobrowolnie przekazywane przez partnerów biznesowych, (iv) dane osobowe zebrane z publicznie dostępnych źródeł, agencji kredytowych lub baz informacyjnych, (v) ewentualnie dalsze dane osobowe, które są prawnie wymagane do identyfikacji naszego partnera biznesowego, takie jak data urodzenia, data identyfikacji, numer identyfikacyjny. (2) Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach: (i) Komunikacja z partnerami biznesowymi w kontekście inicjowania, nawiązywania, realizowania i kończenia relacji biznesowych, (ii) Realizacja i administracja stosunków handlowych (np. realizacja zamówień na towary i usługi, księgowość, rozliczenia), (iii) dochodzenie i obrona przed roszczeniami prawnymi, (iv) Prowadzenie kampanii marketingowych (np. zaproszenia na wydarzenia, wysyłanie newsletterów do obecnych klientów), (v) Utrzymanie i ochrona bezpieczeństwa naszych produktów i usług, (vi) Zapobieganie, przeciwdziałanie i wykrywanie zagrożeń dla bezpieczeństwa i przestępstw, (vii) Zgodność z wymogami prawnymi (np. zobowiązaniami do zachowania prawa podatkowego i handlowego), (viii) Zgodność z prawnymi zobowiązaniami do prowadzenia dochodzenia (np. na mocy ustawy o praniu pieniędzy). (3) Dane ujawniamy osobom trzecim tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla wyżej wymienionych celów lub w celu wypełnienia zobowiązań prawnych (np. uczestniczącym dostawcom usług telekomunikacyjnych, transportowych i innych usług pomocniczych, jak również podwykonawcom, bankom, doradcom podatkowym i prawnym, dostawcom usług płatniczych lub urzędom skarbowym). O dalszym przekazywaniu danych w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych będziemy Państwa informować. (4) Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do osiągnięcia określonych celów. O ile podczas zbierania danych osobowych nie zaznaczono wyraźnie inaczej, podstawami prawnymi są: (i) wykonania i realizacji umowy z Państwem (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b DSGVO), (ii) wypełnienie obowiązków prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c DSGVO), (iii) ochrony naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f DSGVO), przy czym nasz uzasadniony interes polega na zainicjowaniu, realizacji, obsłudze i wsparciu relacji biznesowych. Jeśli w poszczególnych przypadkach wyraźnie wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 (1) zdanie 1 lit. a DSGVO. (5) Usuwamy dane osobowe, gdy tylko ich przechowywanie nie jest już konieczne do realizacji celu, chyba że ustawowe okresy przedawnienia lub ustawowe obowiązki przechowywania (np. do 10 lat zgodnie z niemieckim kodeksem handlowym lub niemieckim kodeksem podatkowym) uniemożliwiają usunięcie.

Przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji na newsletter

(1) O ile oferujemy newsletter, to na życzenie poza stosunkiem handlowym wysyłamy Państwu nasz newsletter drogą elektroniczną, za pomocą którego informujemy o nowościach i aktualnych ofertach. Jedynymi obowiązkowymi danymi do wysyłki naszego newslettera jest Twój adres e-mail. Podanie dalszych danych jest dobrowolne; wykorzystujemy je, aby w razie potrzeby móc zwrócić się do Państwa osobiście. (2) Przy rejestracji do naszego newslettera stosujemy tzw. procedurę double opt-in. Oznacza to, że po Twojej rejestracji wyślemy Ci wiadomość na podany przez Ciebie adres e-mail z prośbą o potwierdzenie chęci otrzymywania newslettera. Jeśli nie potwierdzisz rejestracji w ciągu 48 godzin, Twoje dane zostaną zablokowane i automatycznie usunięte po miesiącu. Podczas rejestracji do newslettera przechowujemy użyty adres IP oraz czasy rejestracji i potwierdzenia, aby móc udowodnić zgodność z wymogami prawnymi podczas procesu rejestracji oraz wyjaśnić ewentualne niewłaściwe wykorzystanie danych osobowych. (3) Możemy przekazać Twoje dane usługodawcy, który produkuje i wysyła dla nas newsletter. Ten usługodawca jest przez nas umownie zobowiązany do niewykorzystywania danych osobowych do własnych celów ani do przekazywania ich osobom trzecim. (4) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych dla naszego newslettera jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO. (5) W każdej chwili mogą Państwo ze skutkiem na przyszłość sprzeciwić się przesyłaniu newslettera oraz wysyłaniu e-maili. W tym celu wystarczy skorzystać z opcji rezygnacji z subskrypcji znajdującej się na końcu newslettera lub wysłać wiadomość w formie tekstowej na dane kontaktowe podane w nadruku (np. e-mailem, listem pocztowym). (6) Dane osobowe przetwarzamy tylko do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera. Gdy tylko cofniesz swoją zgodę lub zrezygnujesz z newslettera, możemy przechowywać Twoje dane zapisane przy okazji procesu rejestracji oraz Twój niezapisany adres e-mail przez okres do trzech lat, zanim je usuniemy. Przechowywanie to wynika z naszego uzasadnionego interesu, jakim jest możliwość udowodnienia zgody, której pierwotnie udzieliłeś. Spełnimy żądanie usunięcia danych przed upływem trzech lat, jeśli jednocześnie potwierdzisz nam, że wcześniej wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych.

Przekazywanie i rozpowszechnianie danych osobowych

(1) Dane osobowe przekazujemy osobom trzecim tylko wtedy, gdy (i) wyrazili Państwo wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a DSGVO), lub (ii) jest to konieczne do przeprowadzenia żądanego przez Państwa środka przedumownego lub do wypełnienia stosunku umownego z Państwem (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b DSGVO), lub (iii) jesteśmy do tego prawnie zobowiązani (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c DSGVO), lub (iv) ujawnienie jest konieczne zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f DSGVO do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu, aby zakładać, że mają Państwo nadrzędny interes zasługujący na ochronę w zakresie nieujawniania Państwa danych. (2) Dane osobowe opublikowane przez Państwa za pośrednictwem jednej z naszych ofert online (np. na forum) mogą być dostępne dla innych zarejestrowanych użytkowników naszej oferty online na całym świecie.

Płatność i przekazywanie danych

Przetwarzamy Twoje dane dotyczące płatności zebrane w związku z płatnością w celu realizacji płatności. W zakresie oferowania poszczególnych metod płatności współpracujemy z firmą PayPal. W przypadku płatności za pośrednictwem PayPal dane dotyczące płatności są przekazywane do PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg w ramach przetwarzania płatności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 (1) zdanie 1 lit. b DSGVO. PayPal zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli kredytowej dla metod płatności karta kredytowa za pośrednictwem PayPal, polecenie zapłaty za pośrednictwem PayPal lub - jeśli jest oferowane - "zakup na konto" za pośrednictwem PayPal. PayPal wykorzystuje wynik kontroli kredytowej w odniesieniu do statystycznego prawdopodobieństwa braku płatności w celu podjęcia decyzji o udostępnieniu danej metody płatności. Raport kredytowy może zawierać wartości prawdopodobieństwa (tzw. wartości score). O ile wartości punktowe są uwzględnione w wyniku raportu kredytowego, mają one swoją podstawę w naukowo uznanej procedurze matematyczno-statystycznej. Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć w polityce prywatności firmy PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Przekazywanie danych do państw trzecich

W związku z korzystaniem z niektórych usług i plików cookie Państwa dane mogą być w pojedynczych przypadkach przetwarzane w krajach spoza zakresu GDPR ("państwa trzecie"). Poziom ochrony danych w krajach trzecich (takich jak USA) może nie odpowiadać poziomowi w Unii Europejskiej lub zakresowi GDPR. Jest to regularnie oparte na odpowiednich gwarancjach w rozumieniu art. 44 i nast. GDPR (w szczególności standardowe klauzule umowne). Gwarancje te są z reguły środkiem zapewniającym spełnienie warunków dopuszczalnego przetwarzania danych w rozumieniu art. 44 i nast. GDPR, aby stworzyć warunki do dopuszczalnego przekazania danych do państw trzecich. Dotyczy to jednak tylko sytuacji, gdy odbiorca w państwie trzecim może rzeczywiście spełnić warunki standardowych klauzul umownych, co z reguły ma miejsce. W związku z istniejącym ryzykiem prosimy o wyraźną zgodę na przekazanie danych do państw trzecich (art. 49 ust. 1 lit. a GDPR), o ile zgodnie z naszymi wyjaśnieniami dotyczącymi poszczególnych operacji przetwarzania istnieje odniesienie do państwa trzeciego.

Ogólne informacje na temat korzystania z plików cookies

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, nasz serwer internetowy wysyła tzw. pliki cookies. Pliki cookies to bardzo małe pliki tekstowe, które są przechowywane na dysku twardym urządzenia końcowego (komputera, laptopa, tabletu, smartfona itp.) i przypisane do przeglądarki, z której korzystasz podczas odwiedzania naszych stron internetowych. Pliki cookie nie mogą wykonywać programów ani przenosić wirusów lub trojanów na urządzenie końcowe użytkownika. Dane osobowe nie są przechowywane w pliku cookie.

Informacja o niezbędnych plikach cookies

(1) Aby ułatwić Państwu korzystanie z naszej oferty, stosujemy absolutnie niezbędne ("konieczne") pliki cookie. Niezbędne pliki cookie ("tymczasowe pliki cookie") obejmują np. sesyjne pliki cookie, które przechowują informacje o Tobie podczas jednej sesji przeglądarki, pozostają przy każdej zmianie strony i są usuwane po zamknięciu przeglądarki, pliki cookie, które przechowują przez krótki czas pewne ustawienia z Twojej strony (np. dane logowania, ustawienia językowe lub inne ustawienia na naszej stronie internetowej), pliki cookie do równomiernego rozłożenia obciążenia na serwerze, pliki cookie formularza kontaktowego, które przechowują odpowiedź na pytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, multimedialne pliki cookie do odtwarzania treści multimedialnych (np.E.g. Flash player), pliki cookie dostawcy płatności ustawione przez zintegrowanych dostawców usług płatniczych (które nie analizują żadnych konkretnych zachowań użytkowników, a jedynie służą do przygotowania ewentualnych płatności lub sprawdzenia zasadności płatności), pliki cookie opt-out, za pomocą których można cofnąć zgodę na pliki cookie, plik cookie, który rejestruje status zgody dla innych plików cookie, pliki cookie z systemów czatu na żywo i usług komunikatorów. (2) Możesz sprawdzić, jakie niezbędne pliki cookie stosujemy na stronie Monitorowanie za pomocą plików cookie (3) Stosowanie niezbędnych plików cookie wynika z uzasadnionych interesów (art. 6 (1) zdanie 1 lit. f GDPR). Naszym uzasadnionym interesem jest zapewnienie funkcjonowania naszych stron internetowych i ich optymalnej użyteczności.

Informacje na temat niepotrzebnych plików cookie

(1) Od czasu do czasu stosujemy pliki cookie, które nie są konieczne ("stałe pliki cookie"). Takie pliki cookie umożliwiają nam na przykład analizę korzystania z naszej strony internetowej, aby uczynić naszą stronę bardziej przyjazną dla użytkownika i skuteczną oraz poprawić jej zawartość. Ponadto przy ponownym odwiedzeniu naszej strony internetowej automatycznie rozpoznawane jest, że już wcześniej odwiedzili Państwo naszą stronę internetową oraz jakie wpisy i ustawienia Państwo wprowadzili, aby nie musieli Państwo wprowadzać ich ponownie. O tym, jakich plików cookie używamy, można dowiedzieć się z naszego banera plików cookie. (2) Nieistotne pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie. W każdej chwili możesz usunąć pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki. (3) Korzystanie z nieistotnych plików cookie odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 (1) zdanie 1 lit. a GDPR). W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość.

Informacja o technicznej dezaktywacji plików cookies

Użytkownik może zezwolić lub zabronić stosowania plików cookies niezależnie w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki. Menu pomocy dla popularnych przeglądarek można znaleźć pod następującymi linkami: - Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-de/microsoft-edge/cookies-inmicrosoft-edge-l%C3%B6schen-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09 - Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen - Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647 - Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac - Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies Z wyłączonymi plikami cookies można przeglądać naszą stronę bez ograniczeń. Jednakże, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej, jeśli wyłączysz niezbędne pliki cookie.

Zgoda na korzystanie z plików cookies, sprzeciw

(1) Stosowanie niezbędnych plików cookie nie wymaga zgody ani nie ma możliwości sprzeciwu. Takie pliki cookie można dezaktywować jedynie poprzez ustawienia przeglądarki. (2) Do umieszczania i odczytywania plików cookie, które nie są technicznie konieczne, wymagamy Państwa zgody. Informujemy o tym na naszej stronie internetowej. (3) Jeśli nie zgadzają się Państwo na zapisywanie i analizę danych z Państwa wizyty, mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec zapisywania i wykorzystywania niefunkcjonalnych plików Cookies. W przypadku sprzeciwu, stosowanie Cookies i związane z tym przetwarzanie danych zostanie na przyszłość wstrzymane. Dla korzystania z naszej strony internetowej Państwa sprzeciw nie ma żadnych wad, o ile nie wyłączą Państwo również funkcji technicznie niezbędnych Cookies. (4) W każdej chwili mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec stosowania plików cookie osób trzecich i związanego z tym przetwarzania danych w następujący sposób: (i) Można dokonać ustawienia w przeglądarce, które uniemożliwia ustawienie plików cookie przez naszą stronę internetową. (ii) Można kliknąć na link opt-out odpowiedniego usługodawcy udostępnionego przy indywidualnym przetwarzaniu i dezaktywować tam dalsze stosowanie plików cookie i związane z tym przetwarzanie danych. (iii) Mogą Państwo pobrać i zainstalować w swojej przeglądarce np. dodatek "Opt-Out" firmy Google. Opt-out cookies zapobiega w przyszłości gromadzeniu Państwa danych podczas odwiedzania tej, a także innych stron internetowych przez usługi Google. Aby zapobiec gromadzeniu danych na różnych urządzeniach końcowych, należy zainstalować dodatek "Opt-Out" na wszystkich urządzeniach końcowych, z których Państwo korzystają. Sprzeciw wobec wykorzystywania plików cookies do celów marketingu internetowego można zadeklarować również za pośrednictwem innych usług, np. poprzez strony internetowe https://optout.aboutads.info i https://youronlinechoices.com/).

Korzystanie z Google Analytics

(1) Nasza strona internetowa korzysta z usługi analizy internetowej "Google Analytics". Dostawcą usługi "Google Analytics" jest podmiot trzeci Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia ("Google"). (2) Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają analizę korzystania z naszej strony internetowej przez użytkownika. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Dla naszej strony internetowej używamy Google Analytics z rozszerzeniem "anonymizeIP()". Oznacza to, że Państwa adres IP jest skracany przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw-stron porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, co oznacza, że nie można go powiązać z konkretną osobą. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany na serwer Google w USA i tam zanonimizowany poprzez skrócenie. (3) W ramach zawartej z Google umowy o realizację zamówienia, Google wykorzystuje wygenerowane na nasze zlecenie informacje do oceny korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia na naszą rzecz dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Google może przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli wymaga tego prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. (4) Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę na to, że wówczas mogą Państwo nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Mogą Państwo również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod linkiem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. (5) Korzystamy z Google Analytics, aby analizować i regularnie ulepszać korzystanie z naszej strony internetowej. Dzięki uzyskanym statystykom możemy poprawić naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Ciebie jako użytkownika. Jeśli założyłeś u nas konto klienta, używamy Google Analytics również do analizy przepływów odwiedzających na różnych urządzeniach, która odbywa się za pośrednictwem identyfikatora użytkownika. Analizę użytkowania w różnych urządzeniach można dezaktywować na koncie klienta w sekcji "Moje dane". (6) Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. a GDPR. Państwa zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana przez Państwa ze skutkiem na przyszłość. Wszelkie transfery do USA będą oparte na standardowych klauzulach ochrony danych zgodnie z art. 46 zdanie 2 lit. c GDPR. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.google.com/policies/privacy/. (7) Informacje o celu i zakresie gromadzenia i przetwarzania danych przez Google można znaleźć pod adresem https://policies.google.com/privacy. Warunki użytkowania można znaleźć na stronie https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/, możliwość sprzeciwu (wtyczka opt-out) na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Korzystanie z menedżera tagów Google

(1) Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi "Google Tag Manager". Dostawcą usługi jest podmiot trzeci Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia ("Google"). (2) Google Tag Manager to rozwiązanie, które pozwala marketerom na zarządzanie tagami stron internetowych za pomocą interfejsu. Samo narzędzie Tag Manager (które implementuje tagi) jest domeną bez plików cookie i nie zbiera żadnych danych osobowych. Narzędzie uruchamia inne tagi, które z kolei mogą zbierać dane. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. Jeśli dezaktywacja została dokonana na poziomie domeny lub pliku cookie, pozostaje ona w mocy dla wszystkich znaczników śledzących, które są zintegrowane z Google Tag Manager. Informacje na temat Menedżera tagów można znaleźć pod adresem https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tagmanager/use-policy/. (3) Korzystamy z Google Tag Manager, aby móc w uproszczony i przejrzysty sposób zintegrować różne usługi. Ponadto integracja Tag Managera optymalizuje czasy ładowania poszczególnych serwisów. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zatem nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. f DSGVO.

Korzystanie z narzędzia Freshdesk

(1) Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia Freshdesk. Dostawcą narzędzia Freshdesk jest podmiot zewnętrzny Freshdesk Inc, 2950 S. Delaware Street, San Mateo CA 94403, USA. Freshdesk prowadzi również biuro w Niemczech (Neue Grünstraße 17, 10179 Berlin). (2) Korzystamy z Freshdesk, aby szybko i sprawnie przetwarzać Twoje żądania. Jeśli nie zgadzasz się na przetwarzanie przez nas Twojego żądania za pośrednictwem Freshdesk, możesz alternatywnie komunikować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu. (3) Freshdesk wykorzystuje pliki cookie. Plik cookie generuje informacje dotyczące np. Twojej przeglądarki, sprzętu i oprogramowania, dostawcy usług internetowych i adresu IP. Informacje zapisane przez są przetwarzane na różnych serwerach, z których część znajduje się w USA. Przetwarzanie danych może zatem odbywać się poza Unią Europejską (4) Freshdesk wykorzystuje informacje, aby świadczyć nam powyższą usługę. Podstawą przetwarzania danych przez Freshdesk są tzw. standardowe klauzule umowne. Te wzorcowe szablony udostępnione przez Komisję Europejską mają na celu zapewnienie zgodności danych użytkownika z europejskimi standardami ochrony danych, nawet jeśli są one przekazywane do państw trzecich (takich jak USA) i przetwarzane w tych państwach. Poprzez klauzule Freshdesk zobowiązuje się do przestrzegania europejskiego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania Państwa danych. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.freshworks.com/data-processing-addendum/. (5) Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki, odrzucając ustawienie plików cookie Freshdesk. (6) Podstawą prawną korzystania z Freshdesk jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. a GDPR. Państwa zgoda jest dobrowolna i może zostać przez Państwa w każdej chwili odwołana ze skutkiem na przyszłość. (7) Informacje o celu i zakresie wykorzystania danych przez Freshdesk oraz o ochronie danych można znaleźć pod adresem: https://www.freshworks.com/privacy/

Wykorzystanie linków do mediów społecznościowych

(1) Na naszej stronie internetowej zamieszczamy obecnie linki do następujących sieci mediów społecznościowych: LinkedIn (2) Podstawą prawną jest art. 6 (1) zdanie 1 lit. f DSGVO. Nasz uzasadniony interes polega na promocyjnym celu zwiększenia atrakcyjności naszej strony internetowej i podniesienia rangi naszej firmy. (3) Poprzez ustawienie linków nie dochodzi do dodatkowego przetwarzania danych. Stosujemy tzw. rozwiązanie dwóch kliknięć, tzn. dopiero po kliknięciu na przycisk danej sieci i tym samym jej aktywacji, przeglądarka nawiązuje połączenie z daną siecią i ładowana jest zawartość jej strony. Operator sieci otrzymuje informację, że weszli Państwo na odpowiednią stronę naszej witryny. Ponadto dane wymienione w punkcie "Przetwarzanie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej" są przekazywane do odpowiedniego operatora. (4) Nie mamy wpływu na dane i procedury przetwarzania danych gromadzone przez danego operatora, nie znamy też pełnego zakresu gromadzenia danych, celów przetwarzania, okresów przechowywania. Nie mamy też informacji o usunięciu zgromadzonych danych przez danego operatora sieci. (5) Ponieważ operatorzy sieci używają plików cookie w szczególności do gromadzenia danych, zalecamy usunięcie wszystkich plików cookie w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki przed kliknięciem przycisku sieci. Zalecamy również wylogowanie się z odpowiednich sieci przed odwiedzeniem naszej strony internetowej, ale szczególnie przed kliknięciem na przycisk, jeśli chcesz uniknąć bezpośredniego przypisania przez operatorów do Twojego profilu danych zebranych podczas Twojej wizyty na naszej stronie. Mają Państwo również prawo do sprzeciwu wobec tworzenia profili użytkowników, przy czym w celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z odpowiednim operatorem sieci. (6) Dalsze informacje na temat rodzaju, zakresu, celu i dalszego przetwarzania Państwa danych przez operatorów sieci można uzyskać u danego operatora. Tam też otrzymają Państwo dalsze informacje na temat swoich praw w tym zakresie oraz możliwości ustawień w celu ochrony swojej prywatności: LinkedIn: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia; Informacje o ochronie danych: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; Opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

(1) Z zastrzeżeniem wymogów prawnych, mają Państwo następujące prawa w odniesieniu do dotyczących Państwa danych osobowych: - Prawo dostępu (art. 15 DSGVO) - Prawo do sprostowania (art. 16 DSGVO) - Prawo do usunięcia danych (art. 17 DSGVO) - Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 GDPR) - Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 GDPR) - Prawo do przenoszenia danych (art. 20 GDPR) (2) Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do odwołania udzielonej zgody w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość (art. 7 ust. 3 DSGVO). Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania w przeszłości. Po odwołaniu możemy przetwarzać Państwa dane osobowe tylko w zakresie, w jakim możemy oprzeć przetwarzanie na innej podstawie prawnej (np. w celu wykonania umowy). (3) Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych (art. 77 DSGVO).

Bezpieczeństwo danych

W ramach wizyty na stronie internetowej wykorzystujemy powszechną procedurę TLS w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez przeglądarkę. Z reguły jest to szyfrowanie 256-bitowe. To, czy dana strona naszej witryny jest przekazywana w formie zaszyfrowanej, można rozpoznać po zamkniętym wyświetlaniu symbolu klucza lub kłódki w dolnym pasku stanu przeglądarki. Stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

Aktualność i zmiana niniejszej polityki prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych ma status podany na końcu. Ze względu na dalszy rozwój naszej strony internetowej i ofert za jej pośrednictwem lub ze względu na zmienione wymagania prawne lub urzędowe, może okazać się konieczna zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Aktualne oświadczenie o ochronie danych można w każdej chwili wywołać i wydrukować z naszej strony internetowej.

Status: wrzesień 2022 r

© INSURFOX 2023