Zásady ochrany osobných údajov


Zodpovedný

Pokiaľ nie je uvedené inak, prevádzkovateľ údajov je osoba zodpovedná za spracovanie údajov, ktoré je vysvetlené nižšie: Insurfox GmbH (ďalej len "my") Stadtdeich 5 20097 Hamburg, Nemecko E-mail: info@insurfox.de Telefón: +49 40 855986000

Kontaktné údaje pre otázky týkajúce sa ochrany údajov

Pre odpovede na otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov, uplatnenia vašich "práv dotknutej osoby" a v prípade odvolania udeleného súhlasu nás prosím kontaktujte písomne na adrese Insurfox GmbH Pán Jürgen Sprang Stadtdeich 5, 20097 Hamburg, Nemecko alebo e-mailom na adresu: E-mail: info@insurfox.de Ak nás kontaktujete e-mailom, komunikácia bude nešifrovaná.

Platnosť našich zásad ochrany osobných údajov

Týmto vyhlásením o ochrane údajov spĺňame informačné požiadavky všeobecného nariadenia o ochrane údajov (DSGVO) pre našu ponuku webových stránok a pre osobné údaje, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom našich webových stránok. Okrem DSGVO sa v Nemecku uplatňuje najmä Spolkový zákon o ochrane údajov (BDSG) a Zákon o ochrane údajov v telekomunikáciách (TTDSG). Na aplikácie a webové stránky tretích strán, na ktoré sa odkazuje napr. prostredníctvom odkazov, sa vzťahujú vyhlásenia o ochrane údajov. Ak nie je uvedené inak, nie sme zodpovední za spracovanie vašich údajov v rámci webových stránok alebo aplikácií, ktoré nie sú nami prevádzkované, ani za ich obsah.

Spracovanie osobných údajov pri návšteve našej webovej stránky

(1) Ak našu webovú stránku navštívite len za účelom získania informácií, server našej webovej stránky zaznamenáva len údaje, ktoré vaše koncové zariadenie (počítač, notebook, tablet, smartfón atď.) odosiela na náš server na základe internetového protokolu https. Priraďovanie automatických požiadaviek a odpovedí servera sa vykonáva na základe vašej IP adresy, prostredníctvom ktorej možno určiť odkaz na vašu osobu. Účelom spracovania údajov o pripojení je technicky vám umožniť používanie našej webovej stránky. (2) Pri vyvolaní našej webovej stránky sa informácie automaticky odosielajú na server našej webovej stránky prostredníctvom prehliadača vášho koncového zariadenia a dočasne sa ukladajú do protokolových súborov. Protokolové súbory obsahujú informácie, ako je vaša IP adresa, adresa URL navštívenej webovej stránky, dátum a čas prístupu, informácie o úspešnom prístupe na stránku, množstvo prenesených údajov, čas načítania, webová stránka, z ktorej ste na našu webovú stránku vstúpili, typ a verzia vášho prehliadača, operačný systém vášho koncového zariadenia a názov poskytovateľa internetových služieb. (3) Zozbierané technické údaje neumožňujú vyvodiť žiadne priame závery o vašej totožnosti. Tieto údaje neukladáme spolu s inými vašimi osobnými údajmi. (4) Právnym základom spracúvania údajov je náš oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 veta 1 písm. f DSGVO). Tieto údaje sú technicky nevyhnutné na zobrazenie našej webovej stránky, na bezproblémové vytvorenie spojenia, na zabezpečenie stability a bezpečnosti systému a na ochranu pred zneužitím. (5) Keďže spracovanie údajov je absolútne nevyhnutné na poskytovanie a prevádzku našej webovej stránky, nemáte právo namietať. (6) Údaje o pripojení sa vymažú okamžite po uskutočnení volania https. Údaje v súbore denníka sa automaticky vymažú po siedmich dňoch.

Spracovanie osobných údajov pri kontakte s nami

(1) Ak nás kontaktujete poštou, telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára, spracúvame vami poskytnuté osobné údaje a obsah komunikácie len na účely vybavenia vašej žiadosti a prípadného plnenia existujúcich zákonných povinností týkajúcich sa evidencie. (2) Spracúvanie údajov na účely kontaktovania nás sa spravidla vykonáva na dobrovoľnom základe. Právny základ závisí od konkrétneho účelu komunikácie. Právnym základom spracovania údajov je často ochrana našich oprávnených záujmov podľa článku 6 ods. 1 vety 1 písm. f DSGVO (napríklad vedenie obchodnej korešpondencie, odpovede na otázky týkajúce sa ochrany údajov). Pokiaľ sa ďalšie spracúvanie vykonáva na splnenie zákonných povinností uchovávania, právnym základom je článok 6 ods. 1 veta 1 písm. c DSGVO. (3) Získané komunikačné údaje vymažeme, akonáhle ich uchovávanie už nie je potrebné na splnenie účelu, pokiaľ vymazaniu nebránia zákonné povinnosti uchovávania. Spracovanie osobných údajov pre aplikácie (1) Ak sa nám prihlásite (ďalej len "žiadateľ") elektronicky (napr. e-mailom) a zašlete nám dokumenty žiadosti elektronicky, spracúvame osobné údaje, ktoré nám poskytnete, na účely vykonania konania o žiadosti. (2) Ak s uchádzačom uzatvoríme pracovnú zmluvu, spracúvame údaje na účely vybavenia pracovného pomeru v súlade so zákonnými ustanoveniami. (3) Ak medzi žiadateľom a nami nevznikne pracovnoprávny vzťah, dokumenty žiadosti sa automaticky vymažú šesť mesiacov po oznámení rozhodnutia o zamietnutí žiadosti za predpokladu, že vymazaniu nebránia žiadne iné oprávnené záujmy na našej strane. Ďalším oprávneným záujmom v tomto zmysle je napríklad povinnosť poskytnúť dôkazy v konaní podľa všeobecného zákona o rovnakom zaobchádzaní (AGG). (4) Právnym základom spracúvania údajov je článok 6 ods. 1 veta 1 písm. b DSGVO a § 26 ods. 1 veta 1 č. 1 BDSG (rozhodnutie o vzniku pracovného pomeru). Spracovanie osobných údajov obchodných partnerov (1) V rámci spolupráce s obchodnými partnermi spracúvame osobné údaje kontaktných osôb u zainteresovaných strán, zákazníkov, obchodných partnerov, dodávateľov, poskytovateľov služieb a iných partnerov. Údaje podrobne obsahujú: (i) Kontaktné údaje, ako je priezvisko, meno, ako aj (pracovná) adresa, telefónne číslo, číslo mobilného telefónu, faxové číslo, e-mailová adresa, (ii) Informácie na spracovanie platobných transakcií, ako sú bankové údaje, čísla účtov, informácie o kreditných kartách, (iii) informácie, ktorých spracovanie sa vyžaduje v súvislosti s plnením zmluvného vzťahu s nami alebo ktoré nám dobrovoľne poskytli obchodní partneri, (iv) osobné údaje získané z verejne dostupných zdrojov, úverových agentúr alebo informačných databáz, (v) prípadne ďalšie osobné údaje, ktoré sú zo zákona potrebné na identifikáciu nášho obchodného partnera, ako je dátum narodenia, dátum identifikácie, identifikačné číslo. (2) Osobné údaje spracúvame na tieto účely: (i) komunikácia s obchodnými partnermi v súvislosti s iniciovaním, nadväzovaním, realizáciou a ukončením obchodných vzťahov, (ii) Realizácia a správa obchodného vzťahu (napr. spracovanie objednávok tovaru a služieb, účtovníctvo, fakturácia), (iii) uplatnenie právnych nárokov a obrana proti nim, (iv) Realizácia marketingových kampaní (napr. pozvánky na podujatia, zasielanie informačných bulletinov existujúcim zákazníkom), (v) udržiavanie a ochrana bezpečnosti našich produktov a služieb, (vi) predchádzanie, prevencia a odhaľovanie bezpečnostných rizík a trestných činov, (vii) Dodržiavanie zákonných požiadaviek (napr. povinnosti uchovávať daňové a obchodné právo), (viii) Dodržiavanie zákonných povinností pri vyšetrovaní (napr. podľa zákona o praní špinavých peňazí). (3) Údaje poskytujeme tretím stranám len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na vyššie uvedené účely alebo na splnenie zákonných povinností (napr. zúčastneným poskytovateľom telekomunikačných, dopravných a iných pomocných služieb, ako aj subdodávateľom, bankám, daňovým a právnym poradcom, poskytovateľom platobných služieb alebo daňovým úradom). O ďalších prenosoch údajov v rámci tohto vyhlásenia o ochrane údajov vás budeme informovať. (4) Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na dosiahnutie stanovených účelov. Ak nie je pri zhromažďovaní osobných údajov výslovne uvedené inak, právnymi základmi sú: (i) plnenie a splnenie zmluvy s vami (článok 6 ods. 1 veta 1 písm. b DSGVO), (ii) plnenie zákonných povinností, ktoré sa na nás vzťahujú (článok 6 ods. 1 veta 1 písm. c DSGVO), (iii) ochrana našich oprávnených záujmov (článok 6 ods. 1 veta 1 písm. f DSGVO), pričom náš oprávnený záujem spočíva v začatí, realizácii, spracovaní a podpore obchodného vzťahu. Ak ste výslovne udelili súhlas so spracovaním vašich osobných údajov v jednotlivých prípadoch, právnym základom spracovania je článok 6 ods. 1 veta 1 písm. a DSGVO. (5) Osobné údaje vymažeme hneď, ako ich uchovávanie už nie je potrebné na splnenie účelu, pokiaľ vymazaniu nebránia zákonné premlčacie lehoty alebo zákonné povinnosti uchovávania (napr. do 10 rokov podľa nemeckého obchodného zákonníka alebo nemeckého daňového zákonníka).

Spracovanie osobných údajov na účely registrácie do newslettera

(1) Pokiaľ ponúkame newsletter, zašleme vám na požiadanie náš newsletter aj mimo obchodného vzťahu, v ktorom vás budeme informovať o novinkách a aktuálnych ponukách. Jediným povinným údajom na zasielanie nášho newslettera je vaša e-mailová adresa. Poskytnutie ďalších údajov je dobrovoľné; používame ich, aby sme vás v prípade potreby mohli osobne osloviť. (2) Pri registrácii na odber nášho informačného bulletinu používame tzv. postup dvojitého prihlásenia. To znamená, že po vašej registrácii vám zašleme e-mail na vami zadanú e-mailovú adresu a požiadame vás o potvrdenie, že si želáte dostávať informačný bulletin. Ak svoju registráciu nepotvrdíte do 48 hodín, vaše údaje budú zablokované a po jednom mesiaci automaticky vymazané. Pri registrácii na odber noviniek ukladáme vašu použitú IP adresu a časy registrácie a potvrdenia, aby sme mohli preukázať splnenie zákonných požiadaviek počas procesu registrácie a objasniť prípadné zneužitie vašich osobných údajov. (3) Vaše údaje môžeme odovzdať poskytovateľovi služieb, ktorý pre nás vyrába a zasiela newsletter. Tento poskytovateľ služieb je zmluvne zaviazaný nepoužívať osobné údaje na vlastné účely ani ich neposkytovať tretím stranám. (4) Právnym základom spracovania vašich údajov pre náš newsletter je článok 6 ods. 1 veta 1 písm. a DSGVO. (5) Proti zasielaniu informačného bulletinu, ako aj proti zasielaniu e-mailov môžete kedykoľvek namietať s účinnosťou do budúcnosti. Na to stačí využiť možnosť odhlásenia na konci informačného bulletinu alebo zaslať správu v textovej forme na kontaktné údaje uvedené v tiráži (napr. e-mailom, poštou). (6) Osobné údaje spracúvame len dovtedy, kým sa neodhlásite z odberu noviniek. Hneď ako odvoláte svoj súhlas alebo sa odhlásite z odberu informačného bulletinu, môžeme vaše údaje uložené pri registrácii a vašu odhlásenú e-mailovú adresu uchovávať až tri roky, než ich vymažeme. Toto ukladanie je založené na našom oprávnenom záujme, aby sme mohli preukázať súhlas, ktorý ste pôvodne udelili. Žiadosti o vymazanie údajov pred uplynutím troch rokov vyhovieme, ak nám zároveň potvrdíte, že ste predtým súhlasili so spracovaním údajov.

Prenos a šírenie osobných údajov

(1) Osobné údaje odovzdávame tretím stranám len vtedy, ak (i) ste s tým výslovne súhlasili (článok 6 ods. 1 veta 1 písm. a DSGVO), alebo (ii) je to potrebné na vykonanie vami požadovaného predzmluvného opatrenia alebo na splnenie zmluvného vzťahu s vami (článok 6 ods. 1 veta 1 písm. b DSGVO), alebo (iii) sme k tomu zo zákona povinní (článok 6 ods. 1 veta 1 písm. c DSGVO), alebo (iv) zverejnenie je nevyhnutné v súlade s článkom 6 ods. 1 vetou 1 písm. f DSGVO na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov a neexistuje dôvod predpokladať, že máte prevažujúci záujem hodný ochrany na nezverejnení vašich údajov. (2) Osobné údaje, ktoré ste zverejnili prostredníctvom niektorej z našich online ponúk (napr. na fórach), môžu byť prístupné ostatným registrovaným používateľom našej online ponuky na celom svete.

Platba a prenos údajov

Vaše platobné údaje získané v súvislosti s platbou spracúvame na účely spracovania platby. V rámci ponuky jednotlivých platobných metód spolupracujeme so spoločnosťou PayPal. Pri platbe cez PayPal sa vaše platobné údaje v rámci spracovania platby odovzdávajú spoločnosti PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Právnym základom pre spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 veta 1 písm. b DSGVO. Spoločnosť PayPal si vyhradzuje právo vykonať kontrolu kreditu pri spôsoboch platby kreditnou kartou cez PayPal, priamym inkasom cez PayPal alebo - ak je to ponúkané - "nákupom na účet" cez PayPal. Spoločnosť PayPal využíva výsledok kontroly kreditu s ohľadom na štatistickú pravdepodobnosť nezaplatenia na účely rozhodovania o poskytnutí príslušného spôsobu platby. Úverová správa môže obsahovať hodnoty pravdepodobnosti (tzv. skóre). Pokiaľ sú do výsledku úverovej správy zahrnuté hodnoty skóre, majú svoj základ vo vedecky uznávanom matematicko-štatistickom postupe. Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Prenos údajov do tretích krajín

V súvislosti s používaním určitých služieb a súborov cookie sa vaše údaje môžu v jednotlivých prípadoch spracúvať v krajinách, na ktoré sa nevzťahuje GDPR (ďalej len "tretie krajiny"). Úroveň ochrany údajov v tretích krajinách (napríklad v USA) nemusí zodpovedať úrovni v rámci Európskej únie alebo rozsahu pôsobnosti GDPR. Pravidelne sa tak deje na základe vhodných záruk v zmysle článkov 44 a nasl. GDPR (najmä štandardné zmluvné doložky). Tieto záruky sú vo všeobecnosti prostriedkom na zabezpečenie splnenia podmienok prípustného spracúvania údajov v zmysle článku 44 a nasl. GDPR s cieľom vytvoriť podmienky na prípustný prenos údajov do tretích krajín. Platí to však len vtedy, ak príjemca v tretej krajine môže skutočne splniť podmienky štandardných zmluvných doložiek, čo sa zvyčajne deje. Vzhľadom na všetky existujúce riziká vás žiadame o výslovný súhlas s prenosom údajov do tretích krajín (článok 49 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR), pokiaľ podľa našich vysvetlení jednotlivých spracovateľských operácií existuje odkaz na tretiu krajinu.

Všeobecné informácie o používaní súborov cookie

Keď navštívite naše webové stránky, náš webový server odosiela takzvané súbory cookie. Súbory cookie sú veľmi malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na pevný disk vášho koncového zariadenia (počítač, notebook, tablet, smartfón atď.) a priraďujú sa k prehliadaču, ktorý používate pri návšteve našich webových stránok. Súbory cookie nemôžu spúšťať programy ani prenášať vírusy alebo trójske kone do vášho koncového zariadenia. Osobné údaje sa neukladajú do súborov cookie.

Informácie o potrebných súboroch cookie

(1) Aby sme vám zjednodušili používanie našej ponuky, používame absolútne nevyhnutné ("potrebné") súbory cookie. Medzi nevyhnutné súbory cookie ("dočasné súbory cookie") patria napríklad súbory cookie relácie, ktoré ukladajú informácie o vás počas jednej relácie prehliadača, zostávajú pri každej zmene stránky a po zatvorení prehliadača sa vymažú, súbory cookie, ktoré na krátky čas ukladajú určité nastavenia z vašej strany (napr. prihlasovacie údaje, jazykové nastavenia alebo iné nastavenia našej webovej stránky), súbory cookie na rovnomerné rozloženie záťaže na serveri, súbory cookie kontaktného formulára, ktoré ukladajú odpoveď na otázku prostredníctvom kontaktného formulára, multimediálne súbory cookie na prehrávanie mediálneho obsahu (napr.Flash player), súbory cookie poskytovateľa platieb nastavené integrovanými poskytovateľmi platobných služieb (ktoré neanalyzujú žiadne konkrétne správanie pri používaní, ale slúžia len na prípravu prípadných platieb alebo na kontrolu oprávnenosti platieb), súbory cookie opt-out, pomocou ktorých možno odvolať súhlas so súbormi cookie, súbor cookie, ktorý zaznamenáva stav súhlasu s inými súbormi cookie, súbory cookie zo systémov živého chatu a služieb messenger. (2) Ktoré potrebné súbory cookie používame, si môžete pozrieť na stránke Sledovanie súborov cookie (3) Použitie potrebných súborov cookie sa zakladá na oprávnených záujmoch (článok 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR). Naším oprávneným záujmom je zabezpečiť fungovanie našich webových stránok a ich optimálnu použiteľnosť.

Informácie o nepotrebných súboroch cookie

(1) Príležitostne používame súbory cookie, ktoré nie sú nevyhnutné ("trvalé súbory cookie"). Takéto súbory cookie nám umožňujú napríklad analyzovať používanie našej webovej stránky s cieľom urobiť ju užívateľsky prívetivejšou a efektívnejšou a zlepšiť jej obsah. Okrem toho sa pri opätovnej návšteve našej webovej lokality automaticky rozpozná, že ste už našu webovú lokalitu navštívili a ktoré vstupy a nastavenia ste vykonali, aby ste ich nemuseli zadávať znova. O tom, ktoré súbory cookie používame, sa môžete dozvedieť z nášho bannera so súbormi cookie. (2) Nepodstatné súbory cookie sa automaticky vymažú po uplynutí stanoveného času, ktorý sa môže líšiť v závislosti od súboru cookie. Súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať v bezpečnostných nastaveniach svojho prehliadača. (3) Používanie nepodstatných súborov cookie je založené na vašom súhlase (článok 6 ods. 1 veta 1 písm. a GDPR). Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

Informácie o technickej deaktivácii súborov cookie

Súbory cookie môžete povoliť alebo zakázať samostatne v bezpečnostných nastaveniach svojho prehliadača. Ponuky pomoci pre obľúbené prehliadače nájdete na nasledujúcich odkazoch: - Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-de/microsoft-edge/cookies-inmicrosoft-edge-l%C3%B6schen-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09 - Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen - Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647 - Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac - Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies Ak sú súbory cookie vypnuté, môžete si našu webovú stránku prezerať bez obmedzení. Ak však zakážete potrebné súbory cookie, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky.

Súhlas s používaním súborov cookie, námietka

(1) Používanie potrebných súborov cookie nepodlieha súhlasu, ani neexistuje možnosť vzniesť námietku. Takéto súbory cookie môžete deaktivovať iba nastavením svojho prehliadača. (2) Na umiestnenie a čítanie súborov cookie, ktoré nie sú technicky nevyhnutné, potrebujeme váš súhlas. Upozorňujeme vás na to na našej webovej stránke. (3) Ak nesúhlasíte s ukladaním a analýzou údajov z vašej návštevy, môžete kedykoľvek namietať proti ukladaniu a používaniu funkčne nepotrebných súborov cookie. Ak vznesiete námietku, používanie súborov cookie a súvisiace spracovanie údajov sa do budúcnosti ukončí. Pre používanie našej webovej stránky nemá vaša námietka žiadne nevýhody, pokiaľ zároveň nevypnete funkcie technicky nevyhnutných súborov cookie. (4) Proti používaniu súborov cookie tretích strán a súvisiacemu spracovaniu údajov môžete kedykoľvek namietať nasledujúcim spôsobom: (i) Vo svojom prehliadači môžete vykonať nastavenie, ktoré zabráni nastaveniu súborov cookie našou webovou stránkou. (ii) Môžete kliknúť na odkaz na odhlásenie príslušného poskytovateľa služieb, ktorý je poskytovaný pri jednotlivých spracovaniach, a deaktivovať tam ďalšie používanie súborov cookie a súvisiace spracovanie údajov. (iii) Môžete si stiahnuť a nainštalovať pre svoj prehliadač napríklad doplnok "Opt-Out" od spoločnosti Google. Súbory cookie Opt-Out zabránia budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto a tiež iných webových stránok službami spoločnosti Google. Ak chcete zabrániť zhromažďovaniu údajov na rôznych koncových zariadeniach, musíte si nainštalovať doplnok "Opt-Out" na všetky koncové zariadenia, ktoré používate. Nesúhlas s používaním súborov cookie na účely online marketingu môžete vyjadriť aj prostredníctvom iných služieb, napr. prostredníctvom webových stránok https://optout.aboutads.info a https://youronlinechoices.com/).

Používanie služby Google Analytics

(1) Naša webová stránka používa službu webovej analýzy "Google Analytics". Poskytovateľom služby "Google Analytics" je tretia strana Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Írsko ("Google"). (2) Služba "Google Analytics" používa súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu vášho používania našej webovej stránky. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní našej webovej stránky sa zvyčajne prenášajú a ukladajú spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch amerických. Pre našu webovú lokalitu používame službu Google Analytics s rozšírením "anonymizeIP()". To znamená, že vašu IP adresu spoločnosť Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore skráti, čo znamená, že ju nemožno spojiť s konkrétnou osobou. Len vo výnimočných prípadoch sa celá adresa IP prenesie na server spoločnosti Google v USA a tam sa skrátením anonymizuje. (3) V rámci zmluvy o spracovaní objednávok, ktorú sme uzavreli so spoločnosťou Google, používa spoločnosť Google informácie vytvorené v našom mene na vyhodnotenie vášho používania našej webovej stránky, na zostavenie správ o aktivitách na webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webovej stránky a internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie postúpiť tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tieto tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nebude spájať s inými údajmi od spoločnosti Google. (4) Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť výberom príslušných nastavení v softvéri prehliadača. Radi by sme vás však upozornili, že v takom prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky v plnom rozsahu. Zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) spoločnosti Google a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť aj stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. (5) Službu Google Analytics používame na analýzu a pravidelné zlepšovanie používania našej webovej stránky. Prostredníctvom získaných štatistík môžeme zlepšovať našu ponuku a robiť ju pre vás ako používateľa zaujímavejšou. Ak ste si u nás zriadili zákaznícky účet, používame službu Google Analytics aj na analýzu tokov návštevníkov medzi zariadeniami, ktorá sa vykonáva prostredníctvom ID používateľa. Analýzu návštevnosti naprieč zariadeniami môžete deaktivovať vo svojom zákazníckom účte v časti "Moje údaje". (6) Právnym základom na používanie služby Google Analytics je váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 vety 1 písm. a GDPR. Váš súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Prípadné prenosy do USA budú založené na štandardných doložkách o ochrane údajov podľa článku 46 veta 2 písm. c) GDPR. Viac informácií nájdete na stránke https://www.google.com/policies/privacy/. (7) Informácie o účele a rozsahu zhromažďovania a spracúvania údajov spoločnosťou Google nájdete na stránke https://policies.google.com/privacy. Podmienky používania nájdete na https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/, možnosť vzniesť námietku (opt-out plugin) na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Používanie nástroja Google Tag Manager

(1) Na našej webovej stránke používame službu "Google Tag Manager". Poskytovateľom služby je tretia strana Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Írsko ("Google"). (2) Google Tag Manager je riešenie, ktoré umožňuje marketérom spravovať značky webových stránok prostredníctvom rozhrania. Samotný nástroj Tag Manager (ktorý implementuje značky) je doménou bez súborov cookie a nezhromažďuje žiadne osobné údaje. Nástroj spúšťa ďalšie značky, ktoré môžu zhromažďovať údaje. Správca značiek Google nemá prístup k týmto údajom. Ak bola deaktivácia vykonaná na úrovni domény alebo súboru cookie, deaktivácia zostane v platnosti pre všetky sledovacie značky, ktoré sú integrované so správcom značiek Google. Informácie o správcovi značiek nájdete na adrese https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tagmanager/use-policy/. (3) Používame Google Tag Manager, aby sme mohli zjednodušene a prehľadne integrovať rôzne služby. Okrem toho integrácia správcu značiek optimalizuje časy načítania rôznych služieb. Právnym základom spracovania údajov je preto náš oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 vety 1 písm. f DSGVO.

Používanie nástroja Freshdesk

(1) Na našej webovej stránke používame nástroj Freshdesk. Poskytovateľom nástroja Freshdesk je tretia strana Freshdesk Inc, 2950 S. Delaware Street, San Mateo CA 94403, USA. Spoločnosť Freshdesk má kanceláriu aj v Nemecku (Neue Grünstraße 17, 10179 Berlín). (2) Spoločnosť Freshdesk používame na rýchle a efektívne spracovanie vašich požiadaviek. Ak nesúhlasíte s tým, aby sme vašu požiadavku spracovali prostredníctvom služby Freshdesk, môžete s nami alternatívne komunikovať prostredníctvom e-mailu alebo telefónu. (3) Služba Freshdesk používa súbory cookie. Súbor cookie generuje informácie napríklad o vašom prehliadači, hardvéri a softvéri, poskytovateľovi internetových služieb a IP adrese. Zaznamenané informácie sa spracúvajú na rôznych serveroch, z ktorých niektoré sa nachádzajú v USA. Spracovanie údajov preto môže prebiehať mimo Európskej únie (4) Spoločnosť Freshdesk používa tieto informácie na poskytovanie vyššie uvedenej služby. Základom spracovania údajov spoločnosťou Freshdesk sú tzv. štandardné zmluvné doložky. Tieto vzorové vzory poskytnuté Komisiou EÚ majú zabezpečiť, aby vaše údaje boli v súlade s európskymi normami ochrany údajov, aj keď sa prenášajú a spracúvajú v tretích krajinách (napríklad v USA). Prostredníctvom týchto doložiek sa spoločnosť Freshdesk zaväzuje dodržiavať európsku úroveň ochrany údajov pri spracúvaní vašich údajov. Viac informácií nájdete na stránke https://www.freshworks.com/data-processing-addendum/. (5) Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru prehliadača, a to odmietnutím nastavenia súborov cookie spoločnosti Freshdesk. (6) Právnym základom na používanie služby Freshdesk je váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 veta 1 písm. a) nariadenia GDPR. Váš súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. (7) Informácie o účele a rozsahu používania údajov spoločnosťou Freshdesk a o ochrane údajov nájdete na adrese: https://www.freshworks.com/privacy/.

Používanie odkazov na sociálne médiá

(1) Na našej webovej stránke v súčasnosti odkazujeme na tieto sociálne siete: LinkedIn (2) Právnym základom je článok 6 ods. 1 veta 1 písm. f DSGVO. Náš oprávnený záujem spočíva v propagačnom účele, ktorým je zvýšenie atraktívnosti našej webovej stránky a zviditeľnenie našej spoločnosti. (3) Nastavením odkazov sa nevykonáva žiadne ďalšie spracovanie údajov. Používame takzvané riešenie dvoch kliknutí, t. j. až keď kliknete na tlačidlo siete a tým ju aktivujete, váš prehliadač nadviaže spojenie s príslušnou sieťou a načíta sa obsah jej stránky. Prevádzkovateľ siete dostane informáciu, že ste navštívili príslušnú webovú stránku našej webovej stránky. Okrem toho sa príslušnému prevádzkovateľovi odovzdávajú údaje uvedené v časti "Spracovanie osobných údajov pri návšteve našej webovej stránky". (4) Nemáme žiadny vplyv na údaje a postupy spracovania údajov, ktoré príslušný prevádzkovateľ zhromažďuje, ani nepoznáme úplný rozsah zhromažďovania údajov, účely spracovania a doby uchovávania. Nemáme tiež žiadne informácie o vymazaní zhromaždených údajov príslušným prevádzkovateľom siete. (5) Keďže prevádzkovatelia sietí používajú na zhromažďovanie údajov najmä súbory cookie, odporúčame, aby ste pred kliknutím na tlačidlo siete vymazali všetky súbory cookie v bezpečnostných nastaveniach prehliadača. Odporúčame vám tiež, aby ste sa pred návštevou našej webovej stránky, ale najmä pred kliknutím na tlačidlo, odhlásili z príslušných sietí, ak chcete zabrániť tomu, aby prevádzkovatelia priamo priradili údaje zhromaždené počas vašej návštevy našej webovej stránky k vášmu profilu. Máte tiež právo namietať proti vytvoreniu používateľských profilov, pričom pre uplatnenie tohto práva musíte kontaktovať príslušného prevádzkovateľa siete. (6) Ďalšie informácie o type, rozsahu, účele a ďalšom spracovaní vašich údajov prevádzkovateľmi sietí získate od príslušného prevádzkovateľa. Tam dostanete aj ďalšie informácie o svojich právach v tejto súvislosti a o možnostiach nastavenia ochrany vášho súkromia: LinkedIn: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írsko; Informácie o ochrane údajov: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; Opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Vaše práva ako dotknutej osoby

(1) V súlade so zákonnými požiadavkami máte v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré sa vás týkajú, tieto práva: - Právo na prístup (článok 15 DSGVO) - Právo na opravu (článok 16 DSGVO) - Právo na výmaz (článok 17 DSGVO) - Právo na obmedzenie spracovania (článok 18 GDPR) - Právo namietať proti spracovaniu (článok 21 GDPR) - Právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR) (2) Ak ste nám udelili súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti (článok 7 ods. 3 DSGVO). Odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracovania v minulosti. Po odvolaní môžeme vaše osobné údaje spracúvať len vtedy, ak ich spracúvanie môžeme založiť na inom právnom základe (napr. na plnenie zmluvy). (3) Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu údajov v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov (článok 77 DSGVO).

Zabezpečenie údajov

Pri návšteve webovej stránky používame rozšírený postup TLS v spojení s najvyššou úrovňou šifrovania podporovanou vaším prehliadačom. Spravidla ide o 256-bitové šifrovanie. To, či sa jednotlivé stránky našej webovej lokality prenášajú v zašifrovanej podobe, zistíte podľa toho, že sa v dolnom stavovom riadku vášho prehliadača zobrazí symbol kľúča alebo zámku. Používame tiež vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich údajov pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, čiastočnou alebo úplnou stratou, zničením alebo pred neoprávneným prístupom tretích strán. Naše bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú v súlade s technologickým vývojom.

Aktuálnosť a zmena týchto zásad ochrany osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane údajov má status uvedený na konci. Vzhľadom na ďalší vývoj našej webovej stránky a ponúk prostredníctvom webovej stránky alebo vzhľadom na zmenené právne alebo úradné požiadavky môže byť potrebné toto vyhlásenie o ochrane údajov zmeniť. Aktuálne vyhlásenie o ochrane údajov si môžete kedykoľvek vyvolať a vytlačiť z našej webovej stránky.

Stav: september 2022

© INSURFOX 2023